Wskazówki dotyczące ustawy o bateriach i akumulatorach

Baterie i akumulatory nie mogą być usuwane z odpadami domowymi. Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania ich po zakończeniu okresu użytkowania do publicznych punktów odbioru lub punktu sprzedaży.
Symbol (przekreślony kosz na śmieci) umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu, wskazuje na obowiązywanie tych przepisów. Baterie zawierające więcej niż 0,0005% wagowo rtęci, więcej niż 0,002% wagowo kadmu lub więcej niż 0,004% wagowo ołowiu, u których wartość graniczna została przekroczona, są dodatkowo oznaczone symbolem chemicznym tych metali (Hg, Cd, Pb) pod symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Poprzez recykling, odzysk materiału lub inny sposób ponownej utylizacji zużytych baterii przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska naturalnego!

batterie554c7b78f0c70

 

Ostatnio oglądane